Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Volta Energy

1 DEFINITIES

Aanbieding: Ieder aanbod van Volta Energy tot het aangaan van een Overeenkomst;

Volta Energy: De Eenmanszaak Volta Energy (KvK dossiernummer 67594697) en Bleumer Engineering (KvKdossiernummer 67594697) allen statutair gevestigd te Westervoort, zijnde de gebruikers van de Voorwaarden;

Diensten: Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welken aard dan ook, die door Volta Energy worden verricht, in de ruimste zin;

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Producten door Volta Energy aan Opdrachtgever en/of het door Volta Energy verlenen van Diensten aan Opdrachtgever;

Partij(en): Volta Energy en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich;

Producten: Alle zaken van stoffelijke aard die door Volta Energy ter verkoop worden aangeboden c.q. verkocht en geleverd;

Voorwaarden: Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Volta Energy;

Opdrachtgever: De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Volta Energy een Aanbieding doet en/of met wie Volta Energy een Overeenkomst aangaat.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.

2.2 Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst dan zijn deze automatisch van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3 De algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Volta Energy uitdrukkelijk van de hand gewezen

2.4 In geval een of meer bepalingen van de Voorwaarden ongeldig zijn dan blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om de betreffende bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig is.

2.5 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

3 AANBIEDINGEN

3.1 Een Aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in de Aanbieding (vertegenwoordigd door een Offerte). Vermeldt de Aanbieding geen termijn voor acceptatie, dan vervalt de Aanbieding in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in de Aanbieding.

3.2 Een door Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerde Aanbieding kan door Volta Energy gedurende zeven (7) dagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Volta Energy worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Volta Energy tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Opdrachtgever geleden schade.

3.3 Een door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt door Volta Energy bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging (Vertegenwoordigd door een Factuur). Indien Opdrachtgever niet binnen drie (3) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.

3.4 Als Opdrachtgever aan Volta Energy met het oog op het uitbrengen van een Aanbieding gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Volta Energy uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbieding hierop baseren. Opdrachtgever vrijwaart Volta Energy voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen en dergelijke.

3.5 Als een Aanbieding wordt gedaan op verzoek van Opdrachtgever en deze Aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Volta Energy het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar Aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand: (a) door acceptatie door Opdrachtgever van een Aanbieding; (b) door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Opdrachtgever (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbieding; (c) doordat Volta Energy feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Opdrachtgever.

4.2 De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen en afspraken die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst.

4.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding hiervan door Volta Energy. Volta Energy is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Volta Energy is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Opdrachtgever door te belasten.

4.4 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Volta Energy binden Volta Energy slechts tegenover Opdrachtgever indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Volta Energy schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Opdrachtgever.

5 PRIJZEN EN BETALING

5.1 In een Aanbieding (waaronder begrepen een door Volta Energy verstrekte prijslijst) of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief verpakkings-, transport- en afleveringskosten (in de breedste zin) en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welken aard dan ook.

5.2 Wordt door Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan Volta Energy zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.3 Volta Energy is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang

Opdrachtgever met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Volta Energy bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

5.4 Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Volta Energy aangegeven bankrekening(en). Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Volta Energy bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

5.5 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 2% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Opdrachtgever, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Volta Energy om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

5.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 5.5, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere actie van Volta Energy vereist is.

5.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

5.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens Volta Energy op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Volta Energy jegens Opdrachtgever.

5.9 Volta Energy is gerechtigd alle vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die Volta Energy (en gelieerde vennootschappen) aan Opdrachtgever, dan wel aan met Opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

5.10 Alle vorderingen van Volta Energy op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen: (a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Volta Energy omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, een en ander ter beoordeling van Volta Energy; (b) indien Volta Energy de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 5.3 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; (c) In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van Opdrachtgever of – voor zover Opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft – het op de Opdrachtgever van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

6 PRIJSWIJZIGING

6.1 Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten zes (6) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Volta Energy nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Volta Energy) worden doorberekend aan Opdrachtgever. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

6.2 Indien echter de verhoogde prijs die Volta Energy wenst te hanteren als bedoeld in artikel 6.1 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan tien procent (10%) is gestegen, is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de

prijswijziging, met dien verstande dat Volta Energy in dat geval onder geen beding jegens Opdrachtgever gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

7 LEVERTIJD

7.1 De door Volta Energy in het kader van een Overeenkomst opgegeven levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

7.2 De door Volta Energy opgegeven levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Volta Energy en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

7.3 Bij vaststelling van de levertijd gaat Volta Energy er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

7.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Volta Energy bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Volta Energy de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Volta Energy kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Volta Energy dit toelaat.

7.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Volta Energy wegens een tekortkoming van Opdrachtgever wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Volta Energy kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Volta Energy dit toelaat.

7.6 Volta Energy is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 7.4 en 7.5 van deze Voorwaarden, terzake Producten alleen dan in verzuim indien zij van Opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Opdrachtgever heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Volta Energy en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

8 VERVOER, RISICO EN LEVERING VAN PRODUCTEN

8.1 Het risico voor de aan Opdrachtgever te leveren Producten gaat op haar over af magazijn van Volta Energy. Alle Producten worden te allen tijde voor risico van Opdrachtgever getransporteerd. Tenzij Opdrachtgever Volta Energy tijdig verzoekt de Producten tijdens het vervoer voor rekening van Opdrachtgever te verzekeren, worden Producten door of namens Volta Energy onverzekerd getransporteerd.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van Opdrachtgever uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Producten door Volta Energy gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.

8.3 Volta Energy heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Het door of namens Opdrachtgever ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder

levert volledig bewijs op van de aflevering door Volta Energy van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Producten.

8.4 Het door Volta Energy aan Opdrachtgever ter aflevering aanbieden van bestelde Producten wordt gelijk gesteld met levering van deze Producten. Indien Opdrachtgever weigert de ter aflevering aangeboden Producten in ontvangst te nemen, zal Volta Energy de betreffende Producten gedurende vijftien (15) dagen na de datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na afloop van deze termijn is Volta Energy niet langer verplicht om de door Opdrachtgever bestelde Producten ter beschikking van Opdrachtgever te houden en is zij gerechtigd om de Producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Opdrachtgever blijft niettemin gehouden de Overeenkomst na te komen door de betreffende Producten op eerste verzoek van Volta Energy af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl Opdrachtgever tevens verplicht is de schade van Volta Energy te vergoeden die voorvloeit uit de eerdere weigering van Opdrachtgever om de betreffende Producten in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

9.1 Alle geleverde Producten blijven uitsluitend eigendom van Volta Energy tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met de Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door Volta Energy geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Volta Energy-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

9.2 Zolang er op geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust mag Opdrachtgever deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

9.3 Nadat Volta Energy haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Producten terughalen. Opdrachtgever staat Volta Energy toe de plaats te betreden waar de Producten zich bevinden.

9.4 Als Volta Energy geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Volta Energy te verpanden of te verhypothekeren.

10 KLACHTTERMIJNEN EN GARANTIE

10.1 Opdrachtgever is verplicht de door Volta Energy geleverde Producten en/of verrichte Diensten onmiddellijk na (op)levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum van levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Volta Energy mededeling te doen, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

10.2 Andere gebreken aan geleverde Producten en/of verrichte Diensten moeten binnen zestig (60) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan Volta Energy worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

10.3 Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Opdrachtgever aangewezen door Volta Energy. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.

10.4 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Volta Energy van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Volta Energy worden gebracht.

10.5 Op Volta Energy rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Volta Energy (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

10.6 Een vordering betreffende een door Volta Energy geleverd Product en/of verrichte Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Producten en/of Diensten, ook niet indien deze te leveren Producten en/of Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

10.7 Volta Energy hanteert een garantietermijn op door haar geleverde Producten van achttien (24) maanden.

11 VERVALTERMIJNEN

11.1 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens Volta Energy in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij Volta Energy.

11.2 In het geval binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn door Opdrachtgever een schriftelijke claim is neergelegd bij Volta Energy vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Opdrachtgever eveneens indien Volta Energy niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 17 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

12 ONTBINDING

12.1 Volta Energy heeft het recht de Overeenkomst, geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden – zonder dat op Volta Energy in dat kader jegens Opdrachtgever enige verplichting tot schadevergoeding rust – indien: Volta Energy Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en een termijn heeft gegeven van (minimaal) vijf (5) dagen als: (a) Opdrachtgever een van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; In alle andere gevallen zonder dat er een verplichting tot ingebrekestelling bestaat aan de zijde van Volta Energy, waaronder indien: (b) Opdrachtgever in surseance verkeert of een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan; (c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een aanvraag tot faillissement tegen of door Opdrachtgever wordt ingediend; (d) door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Opdrachtgever; (e) Opdrachtgever een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, de Opdrachtgever overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen; (f) zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Volta Energy in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van Volta Energy.

12.2 In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden op een of meer van de gronden als hierboven vermeld onder artikel 12.1 heeft Volta Energy recht op vergoeding door Opdrachtgever van de door haar geleden vermogensschade.

13 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

13.1 Volta Energy is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg (dat wil zeggen: directe schade) van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Volta Energy.

13.2 Volta Energy is in geen geval aansprakelijk voor: (a) indirecte schade zoals – derhalve niet uitsluitend – bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van Opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich zonodig tegen deze schade behoorlijk te verzekeren; (b) schade ontstaan door gebreken die voortvloeien uit door Opdrachtgever geleverde materialen, handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door Volta Energy verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden; (c) schade van welke aard ook die is ontstaan doordat of nadat Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren; (d) schade ontstaan door handelen en/of nalaten van derden, waaronder door Volta Energy ingeschakelde hulppersonen.

13.3 Indien en voor zover Volta Energy voor schade van Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Volta Energy te allen tijde beperkt tot 50% van het factuurbedrag exclusief BTW ter zake de geleverde Producten en/of Diensten en tot het bedrag dat onder een eventuele aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van Volta Energy wordt erkend en uitbetaald op basis van een schaderapportage, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van Volta Energy onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

13.4 Indien Volta Energy ten tijde van het schadegeval krachtens enige aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Volta Energy te allen tijde beperkt tot 50% van het factuurbedrag exclusief BTW ter zake de geleverde Producten en/of Diensten waarop de aansprakelijkheid van Volta Energy betrekking heeft.

13.5 De in artikelen 13.1 t/m 13.4 opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van Volta Energy en de hulppersonen die door Volta Energy bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.

14 OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Volta Energy kan worden toegerekend.

14.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van: (a) Problemen van en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers van Volta Energy, waaronder nutsbedrijven; (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden; (c) opzet of grove schuld van hulppersonen; (d) werkstaking; (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Volta Energy; (f) brand; (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen); (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op Europees niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen; (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg; (j) sabotage; (k) vervoersstremmingen; (l) machinebreuk;

14.3 In geval van overmacht heeft Volta Energy de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Volta Energy onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de

toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Volta Energy conform artikel 14.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

14.4 Indien Volta Energy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

15 GEHEIMHOUDING

15.1 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Volta Energy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Volta Energy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Volta Energy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

16 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Volta Energy de auteursrechten en alle rechten van industrieel eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte afbeeldingen, tekeningen, (proef)- modellen, programmatuur, geleverde Producten en dergelijke.

16.2 De rechten op de in 16.1 bedoelde gegevens blijven eigendom van Volta Energy ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Volta Energy niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

17 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op alle door Volta Energy gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk niet van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen Volta Energy en een binnen de Europese Unie gevestigde Opdrachtgever (statutaire vestigingsplaats is leidend) worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank te Arnhem (Nederland).

17.3 Alle geschillen tussen Volta Energy en een buiten de Europese Unie gevestigde Opdrachtgever (statutaire vestigingsplaats is leidend) worden beslecht door middel van arbitrage. Uitsluitend het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam is bevoegd van een geschil tussen Partijen kennis te nemen.

Versie: 25 september 2017